Anna Ortega arquitectura tècnica Anna Ortega arquitectura tècnica

SEGURETAT I SALUT

Disposes d’un projecte o d’un equip tècnic que el redacti? Podem assumir la Coordinació de Seguretat i Salut i la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 • Redacció de l'estudi

  Redactem l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (incorporant la memòria, amidaments, pressupost i els plànols que s’escaiguin).

 • Revisió i aprovació

  Revisem i aprovem el Pla de Seguretat i Salut del contractista i els corresponents annexos al mateix.

 • Seguiment a peu d’obra

  Fem el seguiment a peu d’obra de la Seguretat i Salut a la mateixa. Comprovant que s’estigui complint amb la normativa vigent i que es prenguin les mesures de seguretat adients en cada zona i fase d’obra.

 • Coordinació

  Coordinem els industrials que intervenen a les diferents fases. Evitem que es solapin treballs incompatibles entre ells o que generin riscos evitables si es fan de forma separada.

 • Control de seguretat

  Vetllem per la seguretat dels treballadors de l’obra i per la seguretat de tercers (vianants, veïns…).

Seguridad y salud en las obras

Treballem a mida del client, ja que cada projecte és diferent.

Si vols veure alguns dels treballs fets, mira-ho aquí.